Buurt: Stadhuis Lelystad – 13 maart 2013,
De voorzitters/woordvoerders van de wijkraden en wethouder Wout Jansen waren vanavond bijeen in het stadhuis voor hun halfjaarlijks overleg. Helaas was wethouder Meta Jacobs afwezig door ziekte. Tijdens dit overleg zijn onderwerpen aan de orde gekomen om de onderlinge samenwerking te verbeteren en het woongenot in de wijken te verhogen. De wethouder benadrukte nog eens dat er binnen de gemeente budget beschikbaar is (ISV gelden) om de leefbaarheid te vergroten. Verder deed de wethouder een toezegging dat de wijkraden beter geïnformeerd gaan worden over de ontwikkelingen/plannen in de wijken. De wijkraden worden opgenomen in de verzendlijst van de bewonersbrieven. Hiermee kunnen wij, de wijkraden, de bewoners beter informeren. In 2012 is het Nieuwe Werken in de Wijken van start gegaan, dit jaar worden alle gebreken/tekortkomingen in kaart gebracht en begin 2014 worden deze geëvalueerd en daar waar mogelijk herzien of bijgestuurd. De onvrede over de inloopuren van verschillende Wijkinfopunten kwam ook ter tafel, afgesproken is dat een afvaardiging van het voorzittersoverleg dit bespreekbaar gaat maken bij Welzijn.
De rode draad in het overleg was; niet het wijzen naar, maar hoe lossen we dit SAMEN op. Heeft u ideeën om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten en u weet niet hoe u hiermee aan de slag moet? Wij helpen u graag verder.