Parkeerverbod Punter 34.

Bij de gemeente waren diverse klachten gekomen van overlast door geparkeerde auto’s op de rijbaan van Punter 34. Om een goede doorstroming in dit deel van Punter te waarborgen, is in overleg met de hulpdiensten besloten een tweezijdig parkeerverbod in te stellen. Dit verbod geld voor Punter 34, vanaf huisnummer 19 tot aan de brug. Door het instellen van het parkeerverbod, wordt een goede doorstroming gewaarborgd en kunnen ook de hulpdiensten in geval van calamiteiten, tijdig woningen bereiken. Het verkeersbesluit is inmiddels vastgesteld en is op 22 februari 2017 gepubliceerd in de digitale Staatscourant (www.openbarebekendmakingen.nl) en in de Flevopost. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit na publicatiedatum. Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen op...