Wonen in de Jol of het Galjoen.


Naar aanleiding van het rapport “Kwetsbare wijken in beeld” waarin ook de wijken Jol en Galjoen worden genoemd heeft het Algemeen Dagblad in een artikel aandacht besteed aan deze wijken. (klik hier voor het artkel)

Wij willen hier als wijkraad op reageren omdat volgens ons het artikel en video’s een vertekend beeld geven over de situatie. Natuurlijk zien wij ook dat er onder andere door bezuinigingen op onderhoud en voorzieningen problemen zijn ontstaan met de uitstraling. Ook baart de situatie in bepaalde delen van de Jol en het Galjoen ons zorgen, zowel ten aanzien van de aanblik van de buurt als op het sociale en maatschappelijke vlak.

Zoals reeds gemeld zijn de grote problemen slechts in delen van de wijk, wat niets afdoet aan de ernst en het (on)veiligheidsgevoel bij de bewoners. Maar ook zijn er op dit moment al diverse activiteiten om de buurt te verbeteren. Zo is de wijkraad al vele jaren in de wijk actief met een Wijkpreventieteam. Dit team registreert problemen in de openbare ruimte, zoals zwerfvuil, defecte verlichting of slechte bestrating, geeft dit door aan de gemeente en controleert ook de voortgang van de aanpak.

In een samenwerkingsverband van wijkraad, gemeente, Centrada, Welzijn en politie is er al enkele jaren het Actieplan Jol. Hierbij zijn bewoners betrokken bij het opknappen van hun hofje en worden afspraken gemaakt over het verdere onderhoud. Als voorbeeld kan gekeken worden naar het hofje Jol 24-26. Daarbij is het goed te constateren dat het opknappen niet alleen een effect had op het aanzien en de veiligheid, maar ook op de sociale samenhang. Zo heeft dit hofje nu een eigen (besloten) Facebookpagina waarin men elkaar informeert over allerlei zaken, uiteenlopend van het organiseren van een barbecue tot een gevonden zonnebril op de speelplaats. Kort geleden is gestart met hofje Jol 23-24 en de plannen liggen er om stapsgewijs de Jol en het Galjoen op deze manier te verbeteren.

Ook zijn in de wijk bewoners zelf actief met het verzamelen van zwerfvuil en zijn er op diverse plekken delen van het openbaar gebied geadopteerd. Dit laatste betekent dat bewoners met de gemeente de afspraak hebben gemaakt dat zij het klein onderhoud van bv een stukje openbaar groen of van een speelplaats voor hun rekening nemen. De wijkraad heeft sinds vorige jaar een bewonerscomité Galjoen opgericht. Doel daarvan is om in de buurt van de bewoners te horen wat er leeft en samen met hen naar oplossingen te zoeken.

Wij willen nog wijzen op de diverse activiteiten die het afgelopen jaar door bewoners zijn georganiseerd met ondersteuning van het Mensen Maken de Buurt budget, zoals het Jolpop festival, een Buurtfeest op Jol 15, de Speeldag en het Lentefeest in het Galjoen, de Wijkbazaar Kustwijk, de Halloween viering en de Knusse Koffiekan. En ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten. Zo zijn er concrete plannen dat er in april in het wijkpunt aan de Jol gestart gaat worden met een financieel inloopspreekuur. Bewoners kunnen daar gratis met vragen of problemen op financieel gebied terecht. Vanuit het Prestatie Contract tussen de gemeente, Centrada en HVOB ligt er de verplichting voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de Jol en het Galjoen.

Op dit moment zijn er werkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud in een deel van het Galjoen. Vooraf is er overleg geweest met bewoners en nu wordt overjarig groen vervangen, bestrating vernieuwd en vinden gewenste aanpassingen plaats. De uitvoering van een soortgelijk project in het zuidelijk deel van de Jol staat gepland voor de 2de helft van dit jaar en de verwachting is dat in 2018 overleg met de bewoners zal zijn over het opknappen van het noordelijk deel van de Jol. We zijn er zeker van dat na de verbouwing van het buurtcentrum er ook weer een plek zal waar voor de bewoners diverse activiteiten georganiseerd gaan worden, die een positief effect zullen hebben op de buurt.

Resumerend: Ja, er zijn problemen en deze willen we niet bagatelliseren. Maar deze spelen in delen van de Jol en het Galjoen. Voorts zijn de partners en bewoners van de buurten al actief met zaken aan de slag. Maar aandacht, middelen en inzet zijn zeker nodig om de hele buurt weer leefbaarder te maken en te houden.

Tot zover de mening van de wijkraad. Maar hoe kijkt u als bewoner van de Jol of het Galjoen naar uw woonomgeving en welke problemen moeten volgens u prioriteit krijgen. Als u in de Jol of het Galjoen woont, horen wij graag uw mening. Daarvoor kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

 

Alvast dank voor uw reactie.

Het bestuur van de wijkraad Kustwijk.