Bewonerscomités

De taak van de wijkraad is gericht op een zo’n gunstig mogelijk leefklimaat voor de bewoners in alle buurten van de Kustwijk. (Voor doelstelling wijkraden klik hier.)

Dit willen we bereiken door een optimale communicatie tussen de bewoners en de gemeente alsmede andere instellingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om plannen van de gemeente over de herinrichting van straten of speelplaatsen, waarbij bewoners actief kunnen en willen meepraten. De wijkraad wil dan de brug zijn tussen de bewoners en de betreffende afdeling of instantie. De opzet is dat de wijkraad bewoners adviseert en verder begeleid met raad en daad. Bewoners zullen daarin zelf een actieve rol hebben. Het gaat immers over hun straat of over hun kinderen.

De Kustwijk is een groot en divers gebied en om beter aan te sluiten op de behoeften in de verschillende buurten, wil de wijkraad per buurt één of meer contactpersonen hebben. Zo’n contactpersoon kan in zijn/haar eigen buurt actief bijdragen aan het verbeteren dan wel in stand houden van de kwaliteit van hun woonomgeving, al dan niet meer collega-contactpersonen. Daarin worden zij dan ondersteund door de Commissies en het bestuur van de wijkraad. Daarbij kan gedacht worden aan het vroegtijdig mee denken over herindeling van speelplaatsen. Maar ook zelf het initiatief nemen om het aanzien van het openbaar groen te verbeteren of voor de aanpak van een verkeersonveilige situatie of gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil. Op andere plekken is deze aanpak al succesvol gebleken.

We houden u via de site en via facebook (WijkraadKustwijk) op hoogte van de ervaringen en de voortgang.