Bovenwater

100_2689b 100_2690 2foto’s: KvD241114
’t Bovenwater is de recreatieplas tussen Lelystad, de Oostvaardersdijk en de Knardijk en is ingericht als een zeilplas. Er zijn wandelkades met knotwilgen en rietoevers. Het zwemstrand ligt aan de zuidwestelijke oever. Dit zandstrand is tamelijk smal en gaat over in een ligweide. Het onderwatertalud bestaat uit een zandbodem. Parkeren is r gratis.
Bovenwater1 bovenwater2 2foto’s: Wijkraad’13

Aan ’t Bovenwater bij de Knardijk / Uilenweg, vindt u ook een jachthaven, een campingscouting club, een watersport- en kano vereniging, een surfschool, een educatieve zorgboerderij + groepsaccommodatie, visvijvers , maar ook een bed & breakfast en een paardensport centrum.


zie > vispark  (mei ’15)


zie > toeristische ondernemers Uilenweg   (mei ’15)


zie > zorgboerderij bestaat 25 jaar (jan.’16)


’t Bovenwater – waterprobleem !

hk2007-blauwalg1b + hk2007-blauwalg2b Blauwalg (bron: Havenklanken 2007)


Bovenwater HK2010-1 + Bovenwater HK2010-1b Minder Troubles in het Bovenwater. (bron: Havenklanten 2010-1 – Cees van de Guchte)


Bovenwater HK2010-2 + Bovenwater HK2010-2b + Bovenwater HK2010-2cBovenwater – Wat stellen afspraken in Lelystad voor ? (bron: Havenklanten 2010-2 – ?)

NOTE:  Vermelde website- en/of e-mailadressen kunnen verouderd zijn!


Sport in Lelystad-Haven !

Sport in LLS-H HK2010-1 (bron: wijkkrant Havenklanken 2010-1 / Ruud Bruyns)


ma 23 mei 2016: Bewoners informatie avond (Maai)beheer recreatieplas ’t Bovenwater maaibeheer bovenwater (Bron: Gemeente Lelystad bewonersbrief no.16-032 dd 9 mei 2016)

 

 

 

 

 

 

 


zie > Gemeente Lelystad: Onderhoud ’t Bovenwater 7-7-2015

zie > Gemeente Lelystad: NEGATIEF ZWEMADVIES ’t Bovenwater 22-7-2015 ivm BLAUWALG !


> 140616: Verslag van de Bewoners informatieavond mbt het maaibeheer ’t Bovenwater op 23 mei j.l.

Waterschap en Gemeente organiseren bewonersavond rondom het Bovenwater (Lelystad)

Op maandag  23 mei in wijkgebouw “De Windhoek” in Lelystad Haven hebben het waterschap en de gemeente een informatieavond belegd.  Een groep van ca. 60  inwoners rondom het Bovenwater waren bijeen gekomen om door het Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Lelystad geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de nieuwste inzichten rondom de blauwalgproblematiek  in het Bovenwater en de pilot die de gemeente is gestart om maaiseloverlast van de maaiboten (maaien t.b.v. zeil-surffunctie)  te voorkomen .

Maaiselschermen

Wim Buth van Gemeente Lelystad lichtte de onlangs door de gemeente geplaatste maaiselschermen toe. Eerdere gesprekken met  de initiatiefnemers en stakeholders gaven de indruk dat de overlast door aandrijvend maaisel groot was. Daarom werd een pilot gestart om na te gaan of een scherm het probleem kan voorkomen en waar je verder tegenaan loopt. De reacties op de bewonersavond maakten duidelijk dat de meningen sterk uiteen liggen. Naar aanleiding daarvan is de pilot ontmanteld.

Blauwalg

Martijn Hokken  vertelde over de nieuwe inzichten die het Waterschap heeft  opgedaan in een onderzoek naar de oorzaak van blauwalg op het Bovenwater. Hiertoe is innovatief kennisonderzoek verricht met de nieuwste ecologische rekenmodellen (PC-lake) en universitaire laboratoria. Het Bovenwater blijkt een vrij unieke plas in Nederland. Dit komt omdat de bodem speciale chemische eigenschappen heeft geërfd uit zijn voormalige Zuiderzee historie.  Er komen veel meststoffen (fosfaten e.d.) vrij uit de bodem aangejaagd door bronnen vanuit het maaisel en historische sliblagen. Uit het onderzoek zijn zeven mogelijke oplossingenrichtingen te destilleren. Medio juni wegen de gemeente en het waterschap de 7 mogelijke oplossingsrichtingen. De volgende 7 opties (of combinaties hiervan) worden gewogen:, slib verwijderen (baggeren), bodem afdekken met zand (20 cm.), verdiepen van de plas, fosfaat-vastleggende chemische middelen, méér maaien, substantieel minder maaien en stand-still (handhaven huidige situatie). De criteria waarmee gewogen wordt zijn:

Effect op alle aanwezige functie (zowel tijdens realisatie van de maatregel als op langere termijn)

Kosten-baten analyse

Effect op waterplanten

Effect op blauwalg

Uitvoeringstijd van de maatregel

Duurzaamheid (robuust/toekomstvast/benodigde energie)

Draagvlak bij bewoners en gebruikers

 

De volgende stap is om een keuze te maken voor één of een combinatie van deze maatregelen om te gaan realiseren. Hiertoe zijn het waterschap en de gemeente reeds een proces gestart voor een gezamenlijke belangenafweging en daaruit voortvloeiende bestuurlijke afspraken.

Betrokken

De aanwezige bewoners stelden deze informatieavond  op prijs. Ze vinden het fijn om bijgepraat te zijn en willen graag betrokken blijven bij de keuze voor de oplossing. Daarom is afgesproken om in de tweede helft van 2016 opnieuw een bewonersavond te organiseren. Een aantal bewoners boden daarnaast aan om actief mee te denken. Ook zijn de e-mailadressen van de aanwezigen verzameld om hen een verslag van de avond te sturen en (de links naar) een aantal onderzoeken waar specifiek om werd gevraagd. Op deze wijze blijven beide overheden in verbinding en in gesprek met de bewoners en ondernemers rondom het Bovenwater.

Mvg.

Martijn Hokken (Beleidsadviseur Aquatische Ecologie – Waterschap Zuiderzeeland)

e-mail: m.hokken@zuiderzeeland.nl

en

Wim Buth (Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte – Gemeente Lelystad)

e-mail: W.Buth@lelystad.nl

[150616KvD]


15-6-’16: Waterplanten maken gebruik Bovenwater onmogelijk.

zie > Omroep Flevoland Nieuws


14-9-2016: Wijzigingen in “de Keur” over het maaien van ’t Bovenwater.

+


 


Wijkraad logo boven