verboden hondenpoepTOEZICHT & HANDHAVING:

( Aan dit onderwerp wordt nog gewerkt en zijn er van tijd tot tijd, updates. )

Nieuwsfeiten:

* 19-5-’15:   VERSCHERPT TOEZICHT OP NALEVING van DE HONDENREGELS          (www.lelystad.nl)

* 07-’15: nieuwe  Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad (APV)  incl. nieuwe Hondenregels

* 11-’15: nieuwe toegevoegde Hondenregels + aanpassing APV

op een weg:

a: zonder deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen

b: en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met toezicht belaste ambtenaar

*


In de folder “Honden in Lelystad”, worden als Handhavers genoemd: Milieu agenten. Ze behandelen klachten, geven voorlichting over het Hondenbeleid, zorgen voor naleving van de regels, vangen loslopende honden zonder baasje en brengen die naar het asiel.

 

Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Gemeente Lelystad 2010 (artikel 6:2) zijn de Toezichthouders:

hondenwachter

parkeercontroleur

reinigingsagent

milieu handhaver

en

de Burgemeester van Lelystad heeft besloten met ingang van 7 januari 2015,  2 Toezichthouders aan te wijzen voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ze werken bij het Team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning van de afdeling Dienstverlening.

 

Taakomschrijving:   ( Over de Taakomschrijving van dezen, later meer. )

 

LET WEL !   Het is aan de betreffende toezichthouder / handhaver, danwel buitengewoon- of algemeen opsporingsambtenaar, hoe er wordt opgetreden met inachtneming van zijn/haar ambtsinstructie/BOA-akte. Hetzij kiest deze voor uitleg / informatie verstrekking, waarschuwen, rapporteren of verbaliseren. Eventueel laat deze gepaste bijkomende handelingen verrichten en/of treft maatregelen, om het geconstateerde (strafbare) feit en de overlast te doen ophouden.


STRAFBARE FEITEN in de APV GEMEENTE LELYSTAD:

Note: College = Het College van Burgemeester & Wethouders der Gemeente

 

artikel 2:57 – loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  • b.  binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of
  • c.  op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

  • a.  die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  • b.  die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

 

artikel 2:58 – verontreiniging door honden

 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond;

  • a.  die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  • b.  die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

3.1. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

(bron: zie >  Algemene plaatselijke Verordening van de Gemeente Lelystad )

 

zie >  Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 vastgesteld >  Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015

Prioriteit: Voorkomen van vervuiling van het openbaar gebied + illegale dumpingen + Hondenoverlast.

 


Maar, er kan ook worden gehandhaafd door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar – en Algemeen Opsporingsambtenaar van Polite !

 

STRAFBARE FEITEN – MINISTERIE VAN JUSTITIE    (OPENBAAR MINISTERIE)

(Feitenboekje betreffende overtredingen, misdrijven en Mulder gedragingen 2014)

Note:   Pl.V.:  is Plaatselijke Verordening  /  College:  is het College van Burgemeester & Wethouders der Gemeente

 

 Als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze zich van uitwerpselen ontdoet

(feiten)

– op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers (Pl.V.)

(betreft een niet door het College aangewezen plaats waar een hond is toegestaan)

– op een voor publiek toegankelijke en kennelijke als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide (Pl.V.)

– op een andere dan door het College aangewezen plaats (Pl.V.)

 

Als eigenaar of houder een hond laten verblijven/lopen

– F 145a:   terwijl deze niet is aangelijnd, op een weg binnen de bebouwde kom

(betreft niet door het College aangewezen plaats waar een hond was toegestaan / welke plaats en hoe aangegeven)

– op een publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte speelweide, speelplaats, zandbak en andere aangewezen plaatsen

– op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of identificatiemerk (tatoeage), die de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen

– op een weg zonder deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met toezicht belaste ambtenaar

en

– niet voorkomen dat onder zijn/haar hoede staande dieren voor de omgeving hinderlijk zijn

(waaruit bestaat die hinder)

en

– als eigenaar of houder van een hond zich met die hond in verboden periode bevinden buiten het aangewezen gebied

(bijvoorbeeld: genoemde (delen) in een natuurgebied / buiten de aangewezen paden in een bos of reservaat / in aangewezen gebieden tijdens de broedtijd, etc.)

( bron: https://www.om.nl/publish/pages/42824/opportuun_okt.pdf )